Investeringsbeslissingen op basis van financiële cijfers

De juiste investeringen doen, een lastige opgave om dit écht onderbouwd te doen. En dan ook nog bij te sturen indien de investering niet het effect blijkt te hebben dat van te voren ingecalculeerd was.

Te vaak worden investeringen toegezegd op basis van emotie en onderbuikgevoel en niet op basis van cijfers. Erger nog: er wordt vervolgens te lang aan de investering vastgehouden als deze eigenlijk ondermaats presteert (of juist extra investering heeft). Redenen hiervoor zijn trots, commitment en ook persoonlijke overtuiging.

Maar als het aan onze MKB Controllers ligt, dan worden investeringsbeslissingen op basis van cijfers genomen. Dit zorgt ervoor dat je een gezonde bedrijfsvoering realiseert en de continuïteit en zelfs groei kunt faciliteren / realiseren. Onze controllers nemen je mee in een aantal voorbeelden van financiële cijfers die je gebruikt bij het nemen van de investeringsbeslissingen:

Voorbeeld 1:

De basis: investeringen meten met een planning & control cyclus

Om investeringen te kunnen controleren en de effectiviteit te bepalen zul je aan de slag moeten met een startpunt en gedegen analyses op bepaalde momenten. Deze zet je op vanuit je planning & control cyclus (P & C). Dit is een iteratief proces van planning, uitkomsten monitoren, resultaten beoordelen en aanpassingen doen (op je investeringen).

Twe onderdelen die hier opgenomen worden voor je analyses zijn:

  • Voortgangsrapportages: financiële rapportages, dashboards en prognoses
  • Verslaggeving: de relatie en succesratio in overeenstemming met de bedrijfsdoelen en een jaarverslag

De P&C cyclus is de basis voor het “in control” zijn. Je koppelt je investeringsbudgetten aan de investeringsanalyse en neemt deze beide op in de planning & control cyclus.

 

Voorbeeld 2:

Investeringsanalyse

Gaat een investering effectief zijn? Dat is de grote vraag die je stelt bij het bepalen of een investering al dan niet gedaan moet worden. Het is dan ook belangrijk de je verschillende onderdelen vaststelt, vóórdat je een investering gaat doen.

Onderdelen van een investeringsanalyse

  • Return on investment (ROI) - In deze rekenmethode wordt gekeken wat het verwachte rendement van je investering gaat zijn. Belangrijk is dat je dit voedt met de juiste data (zie stap 3 en 4 over omzet en kosten). De calculus is relatief simpel (verwachte opbrengst / investering *100%) en geeft in percentages aan hoeveel € je terugkrijg uit €1,- investering.
  • De terugverdientijd - staat in relatie met de ROI. Het bepaalt in principe hoe snel jouw initiële inbreng zichzelf heeft terugverdiend. Hoe korter dit is, hoe beter, geldt over het algemeen. Deze bepaal je door een goede inschatting te maken van de verwachte (maandelijkse of jaarlijkse) omzetstijging.
  • investering berekenenInterne opbrengstvoet - ook wel de interne rentabiliteit genoemd. Deze financiële indicator helpt bij het vaststellen of de hoogte van de investering passend (of redelijk is) indien je de toekomstige kasstromen contact zou maken. Je bekijkt a.d.h.v. een disconteringsvoet (rekenpercentage o.b.v. rendementseis) of er een advies is om een investering door te laten gaan.
    Het meest lastige is om die disconteringsvoet juist te bepalen. Deze is afhankelijk van veel factoren. Gelukkig weten de MKB Controllers daar wel raad mee.

 

Voorbeeld 3:

Omzet bepaling en beheersing

De (gewenste) omzet van je investering bestaat uit het aantal verkopen maal de verkoopprijs, een simpele rekensom. Maar het in balans brengen én goed uitdenken van deze twee onderdelen is essentieel om je verwachte omzet te koppelen aan de te doen investering.

Stimulatie van de verkoop

De verkopen worden bepaald door enerzijds de markt en anderzijds de effectiviteit van je marketing en sales activiteiten. Hoe beter (niet per se hoger) de investering in deze activiteiten, hoe groter de kans dat de verkopen toenemen. Maar investeren betekent ook dat de kosten stijgen. Zaak is dat je de marges goed afstemt en bewaakt. Ook is een productenanalyse van belang. Welke verkopen goed en welke ondermaats?

Verkoopprijs bepaling

De prijs die je voor een product kunt vragen is afhankelijk van verschillende zaken, gerelateerd aan de p's van de marketing mix. Denk aan de vraag in de markt, je concurrentie (aanbod), je branding / merkidentiteit of zelfs de prijselasticiteit van je product. De kostprijs is (over het algemeen) je minimale prijs, maar het is zaak om je marges vervolgens te vergroten en een optimaal punt te vinden tussen verkopen en verkoopprijs.

 

Voorbeeld 4:

Kosten beheersen

Kosten zijn ontzettend belangrijk, om zowel je marges te waarborgen, als om de effectiviteit van je investering te bepalen. Te hoge kosten drukken je rendement en terugverdientijd, zaken die je liever niet hoort.

Onze MKB Controllers zijn bij uitstek goed om de kosten te analyseren en advies te geven over het beheersbaar maken van de kosten.

Indirecte kosten & voorraadbeheer

Vaak worden de directe kosten goed meegenomen in een investeringsbudget. Indirecte kosten worden daarnaast echter vaak vergeten. Het is zaak deze ook op te nemen in een investering, al dan niet in ratio naar je complete bedrijfsvoering.

Ook voorraadbeheer speelt een belangrijke rol. Geld dat in voorraden zit, staat vast en kan niet elders geïnvesteerd worden. Deze spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de kostprijs van een product (zie stap 2).

 

Voorbeeld 5:

Analyse van de jaarrekening en bedrijfsdoelen

Het laatste voorbeeld is een investering afwegen en naast de jaarrekening en bedrijfsdoelen houden. Sluit de investering überhaupt aan op de bedrijfsdoelen? Dragen deze bij aan het bedrijfssucces?

En welk effect gaat de investering hebben op de jaarrekening en de bijbehorende jaarrekeninganalyse?

Als een investering disproportioneel leidt tot negatieve cijfers op gebied van liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit, dan moet dit opgenomen worden in je investeringsanalyse. Zelfs als de verwachting is dat het effect positief gaat zijn van je investering.

Onze MKB Controllers kijken dan ook liever naar de cijfers dan naar de (hoopvolle) verwachtingen.

 

 

paul mkb controller

Sparren over bedrijfsinvesteringen en financiële onderbouwing?

Geld kan je maar een keer uitgeven. Dus dat doe je het liefst zo effectief mogelijk. Neem contact op met MKB Controllers. We helpen je graag om een goed gefundeerde investeringen te doen of geven je vrijblijvend meer informatie:

Contactinformatie